Bestel en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Special Lady XXXL de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer Special Lady XXXL;
 3. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten en/of diensten door de ondernemer Special Lady XXXL worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer Special Lady ;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer Special Lady XXXL en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer Special Lady XXXL gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Dag; kalenderdag;
 9. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 10. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten en/of diensten en afnameverplichting gedurende een bepaalde periode;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer Special Lady XXXL in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt:

Artikel 2 -Identiteit van de ondernemer

Special Lady XXXL
Paadweg 37
6431 BT Hoensbroek
Tel. 045-5211518
Mail: info@special-lady.nl
KvK 14082022
BTW: 156655305B01

Artikel 3 -Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer Special Lady XXXL en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Special Lady XXXL en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer Special Lady XXXL voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarde tevens specifieke product- of dienstvoorwaarde van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer Special Lady XXXL gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijk vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen
  • de eventuele kosten van aflevering
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt
  • eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
  • de gedragscode waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscode langs elektronische weg kan raadplegen en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer Special Lady XXXL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer Special Lady XXXL is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer Special Lady XXXL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer Special Lady XXXL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer Special Lady XXXL kan zich binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer Special Lady XXXL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Special Lady XXXL zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in Artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerst levering

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij producten

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na de ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn van 14 dagen bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien zij van herroepingsrecht gebruik maakt zal zij het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking doch vrij van gewassen, en geparfumeerd of met make-up vlekken en duidelijk gedragen zijn en/of beschadigingen hebben, aan de ondernemer Special Lady XXXL retourneren, conform de door de ondernemer Special Lady versterkte redelijke en duidelijke instructies.

Download hier het herroepingsformulier

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maak van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Special Lady XXXL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer Special Lady XXXL alleen worden uitgesloten in dien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • afgeprijsde artikelen onder het kopje “SALE”!!! kunnen niet geretourneerd of geruild worden.
  • die door de Special Lady XXXL tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 – De prijs

 1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s € uitgedrukt, inclusief omzetbelasting BTW
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Special Lady XXXL staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Special Lady biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde producten dan de garantie van de fabrikant van deze producten, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
 4. Special Lady is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van het product.
 5. De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Special Lady XXXL. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk maximaal 1 maand na levering aan Special Lady XXXL schriftelijk worden vermeld. Terugzendingen van de producten dient te geschieden in de originele verpakking inclusief alle geleverde toebehoren en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen
 6. Indien klachten van de afnemer door Special Lady XXXL gegrond worden bevonden, zal Special Lady XXXL naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Special Lady XXXL en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten.

Artikel 11 – Levering en Uitvoering

 1. Special Lady XXXL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Special Lady XXXL kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in Artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Special Lady XXXL geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 werkdagen in dien het product in voorraad is, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 weken nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Special Lady XXXL het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding , terugbetalen. 
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Special Lady XXXL zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat het een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikel kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Special Lady XXXL.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de Special Lady, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. De volledige koopsom van het product wordt in de webwinkel voldaan middels de aangeboden betaalmethoden. Bij reserveringen wordt een aanbetaling verwacht, in dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de Special Lady XXXL gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft de koper in gebreke, dan zal Special Lady XXXL tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Special Lady XXXL op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Special Lady XXXL, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Special Lady te betalen.
 6. Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie indien het een leveringen binnen Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 7. Indien het een leveringen buiten Nederland betreft dient de betaling vooraf te geschieden zonder korting of compensatie.
 8. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Special Lady XXXL te melden.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Special Lady XXXL. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Special Lady XXXL in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. De bij Special Lady XXXL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Special Lady XXXL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.